11/04/16  Lịch công tác  49
Xem tại đây: SƠ KẾT THÁNG 3- KẾ HOẠCH THÁNG 4-2016 (2)
 11/04/16  Lịch công tác  44
Xem tại đây: SƠ KẾT THÁNG 2 KẾ HOẠCH THÁNG 3 CHUYÊN MÔN (1)
 15/02/16  Lịch công tác  49
Xem tại đây: SƠ KẾT THÁNG 1- KẾ HOẠCH THÁNG 2 (1)
 05/01/16  Lịch công tác  38
Xem tại đây:  SƠ KẾT THÁNG 12 KẾ HOẠCH THÁNG 1 (1)
 03/12/15  Lịch công tác  41
Xem tại đây:BC THÁNG 11-KH 12 NOP PHONG
 04/11/15  Lịch công tác  28
Xem tại đây:  KE HOACH THÁNG 11